top of page

Regler for skog og mark - Allemannsretten i Norge

Allemannsretten i Norge gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Og dette har vi full rett til, så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr.

To begreper som ofte omtales i allemannsretten, og som er viktige å forstå, er innmark og utmark. Innmark er områder som gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og liknende areal hvor allmenn ferdsel vil være til bry for eier av grunnen. Utmark er skog, fjell, myr og kystområder, som utgjør mesteparten av landet.

Allemannsretten om ulike aktiviteter

Hvor kan jeg gå tur til fots eller på ski?

Du kan gå fritt hvor du vil i utmark, så lenge det skjer på hensynfull måte. Plikten til å ferdes sporløst og ikke gjøre unødig skade på terrenget eller forstyrre dyrelivet, gjelder alltid når vi ferdes i naturen. På innmark er reglene slik at du kan gå tur på veier og stier, så lenge du holder god avstand til hus, hytter, hager og gårdstun. Du kan også gå over frossen eller snødekt åker og eng i perioden 15. oktober til 29. april.

 

Hvor og når kan jeg tenne bål?

Du har generelt ikke lov til å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15. april til 15. september. Gjøres det ikke på forsvarlig måte, er selv engangsgrilling i parken ulovlig. Å tenne bål i strandkanten er derimot innafor, så lenge du ikke skader underlaget og ikke forårsaker brannfare.

Hvor kan jeg sette opp teltet?

Du har lov til å telte i utmark uten grunneierens samtykke, så lenge du ikke forstyrrer beboernes fred. Teltet må plasseres minst 150 meter fra bebodde hus og hytter og kan maksimalt stå oppe i to døgn. Slår du opp telt på høyfjellet eller i et område fjernt fra bebyggelse, gjelder ikke tidsbegrensingen.

Hva er reglene for jakt og fiske?

All fiske i sjøen som foregår fra land, og fra fritidsbåt, defineres som fritidsfiske og kan fritt utøves. Når du fisker kan du fritt bruke håndredskaper som fiskestang eller snøre. Fisker du med teiner eller ruser, kan du maks benytte 20 teiner samtidig. Skal du fiske etter torsk med garn, kan garnet maks ha en samlet lengde på 165 meter. For mange arter, som torsk, gjelder regler om minstemål. I perioder av året er det også fiskeforbud på visse arter.

For at du skal kunne jakte må du bestå en jegerprøve, samt skaffe deg jaktkort. Jakt og fiske i ferskvann og vassdrag inngår ikke i allemannsretten. Som hovedregel er det kun grunneieren som har rett til det og det er derfor han som må gi deg tillatelse. For barn og ungdom under 16 år gjelder derimot egne regler. De kan fiske fritt i ferskvann unntatt i vassdrag eller deler av vassdrag hvor det er laks, sjøørret eller sjørøye.

 

Hvor kan jeg sykle?

I utgangspunktet kan du fritt sykle så mye du vil, både på stier og veier i utmark. Befinner du deg på to hjul over tregrensa, kan du også sykle utenfor stier og veier. Lokalt kan det være strengere regler for eksempel i nasjonalparker og naturreservater.

Sykling i det fri omfattes av hensynsregelen som sier at du skal opptre hensynsfullt og varsomt. Det kan i praksis bety at man for eksempel senker farten når man møter gående, og at det enkelte steder kan være greit å hoppe av sykkelen i områder hvor man kan skade grunnen.

Hvor kan jeg plukke bær, sopp og andre vekster?

Du kan plukke ville bær, sopp, blomster og urter i utmark, det er en del av allemannsretten. Ville nøtter skal plukkes og spises på stedet. De kjente favorittene som blåbær, markjordbær, tyttebær og bringebær kan du uten unntak forsyne deg raust av, på lovlig vis, over hele landet. I nord er det restriksjoner på områder med multer.

Hvor kan jeg bade?

Heldigvis kan du stort sett hoppe i havet hvor som helst, uten å måtte tenke på juss. Men reglene for bading og opphold på stranda er strengere enn reglene for ferdsel i samme område. Bading skal skje i rimelig avstand fra bebodde hus og hytter. Det finnes forresten ikke noe forbud mot nakenbading, men friluftslovens hensynsregel sier at man ikke skal være til ulempe for andre. Derfor er det kanskje greit å ta på seg badetøy.

Hvor kan jeg padle, ro og seile?

Allemannsretten sier at du kan padle fritt på sjøen, innsjøer og i elver. For kortere tid, inntil 24 timer, kan du dra båten opp på strandstrekning i utmark, men du må avtale med grunneieren, dersom du ønsker å ha båten fortøyd over tid.

Hva er reglene for båndtvang?

I perioden 1.april til 20.august er det generell båndtvang, og hunden må gå i bånd. Noen steder er det utvidet båndtvang så sett deg inn i lokale bestemmelser. Er det ikke båndtvang kan den gå løs, men eier må likevel ha kontroll over hunden.

Hvor kan jeg ri?

Er du og hesten ute på tur, er det viktig at dere holder dere til veier og stier i skogen. På fjellet, over tregrensa, har du også lov til å ri utenfor stiene. Som rytter må du likevel vise hensyn når du rir i det fri og passe på at hestens ferdsel ikke gjør skade på naturen eller miljøet.

For mer info, se Miljødirektoratets nettsider.

Kilder: Miljødirektoratet og Marianne Reusch, allemannsretten.no

Sykling
Bading
Båt
Gåing
Båndtvang
Riing
Tenne bål
Sette opp telt
Jakt og fiske
Plukke bær
bottom of page